Dzongkha Department

Choki Om

17373470

choki.om@education.gov.bt

Jamtsho

17605919

jamtso@education.gov.bt

Chencho Pemo

17680186

cpem@education.gov.bt

Ugyen Dema

17527675

d.ugyen@education.gov.bt

Tashi Penjor

17555661

p.tashi@education.gov.bt

Tandin Dorji

17952191

dtandin@education.gov.bt

Sonam Wangdi

17505763

sonamwangdi@education.gov.bt